ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η ΝΕΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες / υποψήφιες διδακτόρισσες ή οι διδάκτορες / διδακτόρισσες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι υποστήριξαν δημόσια τη διδακτορική διατριβή τους σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση τιμητικής διάκρισης ωςεπιβράβευσης για διακεκριμένη επίδοσή τους ναυποβάλουν υποψηφιότηταστην Επιτροπή Αριστείαςτου Τμήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απονομή της τιμητικής διάκρισης είναι:

α. δημοσίευση σε ελληνικό ή διεθνές περιοδικό, με διαδικασία ανώνυμης κρίσης,  συγκεκριμένης εργασίας ή τμήματος μιας εργασίας του υποψήφιου φοιτητή / υποψήφιας φοιτήτριας, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενός μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος στο οποίο φοίτησε, ή τμήματος της διπλωματικής του / της εργασίας, με τον όρο ότι η δημοσίευση αυτή πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών από την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε η εργασία ή από την ημερομηνία του ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής της διπλωματικής εργασίας,

β. ισοδύναμη / αντίστοιχη αναγνώριση, την οποία αποδεδειγμένα έχει λάβει ο υποψήφιος φοιτητής / η υποψήφια φοιτήτρια.

Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου / ενδιαφερόμενης κατατίθεται μέσω σχετικής αίτησης του διευθυντή / διευθύντριας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοίτησε, η οποία πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: pgalanis[at]eds.uoa[dot]gr. Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας απαραίτητα συνοδεύεται και από αντίτυπο της δημοσίευσης του φοιτητή / φοιτήτριας, η οποία αναφέρεται πιο πάνω, ή του αποδεικτικού τεκμηρίου της ισοδύναμης αναγνώρισης.

Σε περίπτωση περισσότερων από μία υποψηφιοτήτων, κριτήριο επιλογής του υποψηφίου / της υποψηφίας στον οποία / στην οποία θα απονεμηθεί η διάκριση είναι η εγκυρότητα και η επιδραστικότητα του περιοδικού στο οποίο περιλαμβάνεται η δημοσίευση, η οποία καθορίζεται με βάση τον συντελεστή επιρροής του.

Οι διακρίσεις που πρόκειται να απονεμηθούν στους φοιτητές  / φοιτήτριες και στους αποφοίτους / απόφοιτες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έχουν τη μορφή έντυπου τιμητικού τίτλου.

 

 

 

Εκ της Γραμματείας του

Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης