ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα υλοποιήσει πέντε επιμορφωτικά προγράμματα για όλες τις κατηγορίες προσωπικού και φοιτητών σε θέματα Διοίκησης και Διασφάλισης ποιότητας.

Η υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο έργου με τίτλο: «Λειτουργία και Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ - Αναβάθμιση των Διαδικασιών Ποιότητας του ΕΚΠΑ - Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.», με ΚΕ: 17928 το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση σε συνεργασία με την εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων AQS, η οποία επιλέχθηκε ως ανάδοχος του έργου ύστερα από τη διενέργεια σχετικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (διάρκειας 20 ωρών: 20 ώρες ασύγχρονη).

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Nfb__e2ndjRNZ-JO1X2NU9bNNabpBRo1_bUGW0udhl1CWg/viewform

Η συμμετοχή στην επιμόρφωση δεν έχει κανένα κόστος, ενώ στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Η υλοποίηση των συγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων θα συμβάλει αποφασιστικά στην καλύτερη ανταπόκριση του Ιδρύματος, των Ακαδημαϊκών Μονάδων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του, στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις εφαρμογής πολιτικών ποιότητας, που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

 

Δημήτριος Καραδήμας

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ