ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Από τη Σύγκλητο της 8η Ιουλίου 2022 εγκρίθηκε η χορήγηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο ΠΜΣ "Πολιτική, Διοίκηση και Αξιoλόγηση στην Εκπαίδευση". Συνεπώς, οι εν ενεργεία φοιτητές, με τη λήψη του πτυχίου τους από το ΠΜΣ, θα έχουν ενσωματωμένο το "Πιστοποιητικό ΠΠΔΕ". Αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Εκ της διευθύνσεως